Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

dostęp do przeglądania informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
forma pisemna
pliki komputerowe
  Ochrona danych osobowych:
 1. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie 03-734 ul. Targowa 74;
  2. w Spółce funkcjonuje adres e-mail Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: iod.plk@plk-sa.pl, udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
  3. moje dane osobowe, w postaci zawartych we Wniosku o udostępnienie informacji publicznej danych identyfikacyjnych, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji przedmiotowego Wniosku;
  4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c) tzn. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  5. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
  6. moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  7. moje dane osobowe będą przechowywane w: rejestrach papierowych przez okres 3 lat, a następnie zarchiwizowane przez okres 25 lat oraz systemie informatycznym przez okres 3 lat do momentu ich archiwizacji przez okres 25 lat;
  8. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  9. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  10. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.