Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

dostęp do przeglądania informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Proponowany termin: Wybierz datę
forma pisemna
pliki komputerowe
  Ochrona danych osobowych:
 1. Wybranie przycisku wyślij jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu związanym z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 2. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:
  1. Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
  2. w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
  3. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przeze mnie zgoda;
  4. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
  5. moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  6. moje dane osobowe będą przechowywane w:
   • rejestrach papierowych przez okres 3 lat, a następnie zarchiwizowane przez okres 25 lat,
   • systemie informatycznym do momentu ich archiwizacji;
  7. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;
  9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Spółkę;
  10. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.