Zgłoszenie skargi/wniosku

W celu zgłoszenia skargi lub wniosku prosimy o kontakt poprzez poniższy formularz:

 

  Instrukcja złożenia skargi/wniosku
 1. Aby złożyć skargę bądź wniosek należy wypełnić zamieszczony wyżej formularz;
 2. Pole imię i nazwisko – podanie tych danych jest obowiązkowe, anonimowych skarg nie rozpatrujemy;
 3. Pole adres e-mail - obowiązkowe jest podanie adresu e-mailowego, gdyż na podany adres zostanie wysłana odpowiedź, stanowisko Spółki;
 4. Pole plik – służy do umieszczania załączników, np. zdjęć, biletów, itp. Do każdego wniosku bądź skargi można załączyć jeden plik. Załączenie dokumentów nie jest obowiązkowe. W celu załączenia pliku należy kliknąć pole „przeglądaj”, na komputerze pojawi się okno edycyjne, w którym należy wskazać dokument, który powinien zostać załączony.
  Dopuszczalne rozszerzenia to: jpg, png, tif, bmp, gif, pdf; maksymalny rozmiar to 2MB;
 5. Pole treść – służy do wpisania skargi bądź wniosku;
 6. Dane zostaną zapisane w bazie dopiero po wybraniu przycisku „wyślij” (znajduje się on w dolnej, środkowej części ekranu);
 7. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zobowiązuje się zapoznać się z każdym formularzem oraz rozpatrzeć sprawę wchodzącą w zakres jej kompetencji w terminie 30 dni od daty złożenia skargi bądź wniosku;
  Ochrona danych osobowych:
 1. Wybranie przycisku wyślij jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu związanym z rozpatrzeniem skargi lub wniosku;
 2. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:
  1. Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
  2. w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
  3. celem przetwarzania moich danych osobowych jest rozpatrzenie wniesionej przeze mnie skargi lub wniosku;
  4. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tzn. wyrażona przeze mnie zgoda;
  5. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
  6. moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  7. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  8. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  9. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;
  10. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.